piątek, 17 stycznia 2020

Patronat medialny IX edycji konkursu z okazji ŚDKiPA 2020

Z ogromną przyjemnością informujemy o objęciu patronatem medialnym IX edycji wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020 pod hasłem " Książki są tylko lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie", będącym myślą Carlosa Ruiz Zafona przez Biblioteki Szkolne Online.
Dziękujemy i również liczymy na współpracę :-)

czwartek, 9 stycznia 2020

Partnerzy IX edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020

Z radością informujemy, że Partnerami IX edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020 są:Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie i


Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Dyrektor PBW im. KEN pani Barbara Rzeszutko w swoim liście pisze: "Jesteśmy zaszczyceni i wyróżnieni, że możemy po raz kolejny patronować tak pięknemu przedsięwzięciu o randze wojewódzkiej [...] życzymy aby podjęta inicjatywa w propagowaniu czytelnictwa, motywowaniu młodzieży do rozwijania swoich talentów literackich oraz czerpania wielu radości z obcowania z książką przyniosła satysfakcję zarówno uczniom, jak i organizatorom."
Obie w/w instytucje partnerskie ufundują nagrody dla laureatów konkursu, a panie Joanna Tarasiewicz, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji i pani Agnieszka Pawlak-Dziaduch, kierownik Filii nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie będą brać udział w obradach jury.
Dziękujemy :-)

IX edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020

Ogłaszamy IX edycję konkursu wojewódzkiego z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020! 

  pod hasłem
                 „Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”
                                                                                                      Carlos Ruiz Zafon


w trzech kategoriach:
 kategoria plastyczna na kreatywny artystyczny pamiętnik czytelnika,
kategoria literacka na kartkę z pamiętnika czytelnika,
kategoria medialna na  film ukazujący obecność książki w życiu  ucznia
dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych  województwa lubelskiego.

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.


Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1. Prace należy złożyć lub przesłać do 5 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020. 
2. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i e-mail kontaktowy do nauczyciela.Do pracy należy dołączyć Oświadczenie (zał. nr 1)                                                    
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im.H.Łopacińskiego – Filia  nr 31 w Lublinie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie.
4. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).
6. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród powiadomimy laureatów i finalistów do 20 kwietnia 2020 r.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji i prezentacji prac podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin), a także na stronie internetowej szkoły http://sp30.lublin.eu oraz na blogu biblioteki szkolnej www.g3-biblioteka.blogspot.com ,a także przez sponsorów i instytucje, które objęły patronat nad konkursem.Regulamin kategorii plastycznej


1. Kreatywny pamiętnik czytelnika w formacie  A5.
2. Prace wykonane dowolną techniką (papiery, tektura, kredka, ołówek, farby plakatowe, akwarela, grafika tradycyjna, kolaż, scrapbooking, stemple itp.).                                                                  

3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.Regulamin kategorii literackiej

1. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane myślą Carlosa Ruiza Zafona „Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”  Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów. Kartka z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA powinna odzwierciedlać refleksje, wydarzenia, przeżycia związane z książką i czytaniem.                
2. Prace konkursowe (maksymalnie 2 strony druku, format A4, czcionka Times New Roman 12 powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela. Prosimy o przesłanie prac w wersji papierowej i elektronicznej.            3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.

Regulamin kategorii medialnej


1. Prace medialne mogą wykonywać 2-osobowe zespoły.
2. Praca konkursowa inspirowana hasłem konkursu powinna być zapisana na płycie CD lub DVD lub udostępniona on-line. Film nie może być dłuższy niż  3 minuty i powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player lub Movie Maker
3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania narzędzi cyfrowych.Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin
tel. 81-74-461-10 w. 48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl 
Załącznik nr 1
IX edycja konkursu plastyczno-literacko-medialnego
"Książki są lustrem ..."

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko), wizerunku i osiągnięć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i blogu biblioteki oraz na opublikowanie na niej wyników IX edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020 pod hasłem
„Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie.”   do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
Imię i nazwisko ucznia: ..............................................................................................................
.………………………………
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Tekst regulaminu i załącznik w formacie pdf: 
https://drive.google.com/file/d/1eHkljTyAxeKkCUY81xbFiPkjUI5RTbQf/view?usp=sharing

środa, 8 stycznia 2020

środa, 18 grudnia 2019

Zainspiruj się i czytaj świątecznie

Zamieszczamy kolejną porcję cytatów do zadumy i refleksji i … by zainspirować do czytania podczas świąt Bożego Narodzenia. Zaczytanych świąt Bożego Narodzenia 😊


"[…]ani nieśmiertelne imię artysty, ani splendor korony nie czynią człowieka szczęśliwym; 
[…] szczęście można znaleźć tam, gdzie ludzi zadawala drobiazg, bo kochają i są kochani."
Hans Christian Andersen "Baśń mojego życia"

"Muzyka nie tylko daje nam ukojenie i dostarcza rozrywki. Jest czymś więcej. 
Można poznać człowieka po muzyce, jakiej słucha."
Paulo Coelho "Czarownica z Portobello"

"Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie."
Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"

"Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości."
Albert Camus "Dżuma"

"[…] nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy przed oczyma. A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie nie wierzą w skarby."
Paulo Coelho "Alchemik"

"[…] chociaż droga każdego człowieka jest inna, zawsze istnieje pewien punkt, 
w którym wszystkie się zbiegają."
Paulo Coelho "Czarownica z Portobello"

"I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką."
Paulo Coelho "Alchemik"

"Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się dopomóc, 
tak jak ono pomaga nam."
Paulo Coelho "Alchemik"

"W chwili nieszczęścia człowiek oswaja się z prawdą, to znaczy z ciszą. Czekajmy."
Albert Camus "Dżuma"

Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty IX edycji konkursu z okazji ŚDKiPA 2020


Z radością i dumą informujemy o objęciu honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty IX edycji Konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2020 pod hasłem "Książki są lustrem, widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie", będącym myślą Carla Luiza Zafona. Pani Kurator Teresa Misiuk podkreśla, że "organizowana inicjatywa rozwija aktywność czytelniczą uczniów, zachęca do posługiwania się piękną polszczyzną, pobudza wyobraźnię i fantazję oraz poczucie estetyki młodych ludzi, co stanowi niewątpliwie cenną pod względem edukacyjnym i wychowawczym ofertę dla jej uczestników." A "deklarowane przez nią poparcie okaże się pomocne w realizacji konkursu dla dzieci oraz przyniesie satysfakcję i powód do dumy organizatorom i uczestnikom."
PS. Regulamin IX  edycji konkursu zamieścimy niebawem, a przesyłać do szkół i nauczycieli będziemy w styczniu 2020 :-)

wtorek, 17 grudnia 2019

Narodowe czytanie 2019

 Za udział w ósmym Narodowym Czytaniu otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej list gratulacyjny, okolicznościowy egzemplarz Nowel Polskich oraz pieczęć i flagę. Dziękujemy.