Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2019 -VIII edycja konkursu!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uroczysty finał VIII edycji wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki       i Praw Autorskich 2019 odbędzie się 13 maja 2019 roku            o godzinie 11 w Szkole Podstawowej nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego ( budynek B po gimnazjum, sala 10). 

Informujemy, że uroczysty finał konkursu planowany na 25 KWIETNIA 2019 zostaje ODWOŁANY Z POWODU STRAJKU NAUCZYCIELI. 


O NOWYM TERMINIE FINAŁU KONKURSU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ!!!

Z przyjemnością przedstawiamy listę laureatów i finalistów VIII edycji konkursu wojewódzkiego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019 pod hasłem "Jedyna taka książka". 
Jury zdecydowało, że nagrody i wyróżnienia otrzymują:
KAROLINA FATLA,JOWITA PLUTA,MARTA NIEDŹWIADEK, NATALIA BEDNARZ,TOMASZ KLOCEK, MICHAŁ MERKISZ,MIKOŁAJ BOCHNIAK, MAKSYMILIAN MRZEWKA,MATEUSZ CZECH, MIKOŁAJ BAŃKOWSKIALEKSANDRA WIERUCKA, XXI LO z oddziałami gimnazjalnymi im.św.St.Kostki w Lublinie. 
ANNA ROGOWSKA,SP Nr 21 im.Królowej Jadwigi w Lublinie.
KINGA REJ,SP Nr 21 im.Królowej Jadwigi w Lublinie. 
ALICJA ŚWIĄTEK, Międzynarodowa SP "Paderewski".
MAGDALENA GROMYSZ, uczennica SP Nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie.
MAGDA HARASIM, uczennica SP Nr 21 im.Królowej Jadwigi w Lublinie.
MARTYNA KOZAK, uczennica SP Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.
NATALIA DZIUBIŃSKA, uczennica SP Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. 
MATEUSZ JANKOWSKI, uczeń SP Nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie.
IGNACY KLESZOWSKI, uczeń SP Nr 15 im.Jana Pawła II w Lublinie. 
AMELIE GUY, uczennica SP Nr 15 im.Jana Pawła II w Lublinie. 
PAWEŁ TUDRUJEK, uczeń SP Nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
IGNACY SZAJEWSKI, uczeń SP Nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.                  NATALIA ŻYDEK, uczennica SP im.Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
ALICJA CEGLIŃSKA, uczennica SP Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.MAŁGORZATA KOWALECZKO, WIKTORIA GANCARZ, SP Nr 52 im.Marii Konopnickiej w Lublinie. 
IZABELA KRUCZYŃSKA, SP Nr 52 im.Marii Konopnickiej w Lublinie. 
ALEKSANDRA KOWALCZYK, SP im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii. 
MARIOLA MAZIARCZYK, SP im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii. 
KLAUDIA KĘDZIERSKA, SP Nr 40 im.Lubelskiego Lipca w Lublinie. 
ŁUCJA IWASZKO, SP Nr 10 im.Henryka Sienkiewicza w Lublinie. 
JULIAN KOWALSKI, SP Nr 19 im.Józefa Czechowicza w Lublinie. 
ZAUZANNA BIELAK, SP Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Biłgoraju. 
DAWID BUBNOW, SP Nr 22 im.Bolesława Prusa w Lublinie. 
URSZULA SOŁTYS, SP Nr 22 im.Bolesława Prusa w Lublinie. 
MIKOŁAJ DZIURDZIA, XXI LO z oddziałami gimnazjalnymi im.św.St.Kostki w Lublinie. 
ANGELIKA WALCZAK, SP im.St.Marusarza w Wojciechowie. 
IGA BARCICKA, SP Nr 16 im.Fryderyka Chopina w Lublinie. 
                                                Serdecznie gratulujemy! Szkoła Podstawowa nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie


ogłasza VIII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019
pod hasłem

JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ...

w trzech kategoriach:
 kategoria plastyczna na ilustrację do wybranej książki,

kategoria literacka na opowiadanie twórcze pod tytułem będącym hasłem konkursu,
kategoria medialna na promocję wybranej książki z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych

dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1. Prace należy złożyć lub przesłać do 31 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019.  
2. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i e-mail kontaktowy do nauczyciela, a także imię i nazwisko autora oraz tytuł książki, na podstawie której powstała praca. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie (zał. nr 1)                                                     
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im.H.Łopacińskiego – Filia  nr 31 w Lublinie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie.
4. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 30, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30, blogu biblioteki, a także przez sponsorów i instytucje, które objęły patronat nad konkursem.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).
7. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród powiadomimy laureatów i finalistów do 20 kwietnia 2019 r.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek A (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin), a także na stronie internetowej szkoły http://sp30.lublin.eu oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Regulamin kategorii plastycznej
1. Ilustracje (max.3) do wybranej książki w formacie  A4. 
2. Prace wykonane na papierze, dowolną techniką (kredka, ołówek, farby plakatowe, akwarela, grafika tradycyjna, kolaż itp.)                                                                   
3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.

Regulamin kategorii literackiej
1. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem "JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ..." Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.                   
2. Prace konkursowe (maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka Times New Roman 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela.  Prosimy o przesłanie prac w wersji papierowej i elektronicznej.                                                                                                                                                        3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.

Regulamin kategorii medialnej
1. Prace medialne mogą wykonywać 2-osobowe zespoły. 
2. Praca konkursowa inspirowana hasłem konkursu powinna być zapisana na płycie CD lub DVD lub udostępniona on-line. W przypadku filmów materiał nie może być dłuższy niż  3 minuty i powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player lub Movie Maker.                                                                                                                                3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania narzędzi cyfrowych.

Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin
tel. 81-74-461-10 w. 48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl 

Oświadczenie (zał.nr 1): https://docs.google.com/document/d/1XBJQDMLL5-bLDPMuUpuRJtkwRNZlXFeuMcL-_ZAuQyk/edit?usp=sharing
Uprzejmie informujemy, że Pan Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego objął patronatem VIII edycję konkursu wojewódzkiego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019, a także przyznał atrakcyjne i wartościowe nagrody dla sześciu laureatów konkursu.

Dziękujemy :-)
Z radością informujemy o objęciu przez stronę promującą pracę bibliotek szkolnych w Polsce "BIBLIOTEKI SZKOLNE ONLINE"  patronatem medialnym VIII edycji wojewódzkiego konkursu z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019  
"JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ..."

Informacja o konkursie i jego regulamin zamieszczone zostały na w/w stronie:http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/2019/01/zapraszamy-do-udziau-w-konkursie-jedyna.html


Z radością i dumą informujemy o przyznaniu honorowego patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty VIII edycji konkursu  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019. Pani Kurator Teresa Misiuk pisze: "Jestem przekonana, że organizowana inicjatywa rozwija aktywność czytelniczą uczniów, zachęca do posługiwania się piękna polszczyzną, a poprzez inicjowanie zabawy plastycznej i fotograficznej pobudza wyobraźnię  i fantazję oraz poczucie estetyki młodych ludzi, co stanowi niewątpliwie ciekawą i cenną pod względem wychowawczym ofertę edukacyjną dla uczestników.  Wierzę, że deklarowane przez mnie poparcie okaże się pomocne w realizacji konkursu oraz przyniesie satysfakcję i powód do dumy organizatorom i uczestnikom."

Z radością informujemy o objęciu patronatem honorowym VIII edycji wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019 przez  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im.Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Pani dyrektor Barbara Rzeszutko pisze: "Jesteśmy zaszczyceni i wyróżnieni, że możemy po raz kolejny patronować tak pięknemu przedsięwzięciu o randze wojewódzkiej... Życzymy aby podjęta inicjatywa w propagowaniu czytelnictwa, motywowaniu młodzieży do rozwijania swoich talentów literackich oraz czerpania wielu radości z obcowania z książką przyniosła satysfakcję zarówno uczniom, jak i organizatorom."

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ufunduje także nagrody książkowe dla laureatów konkursu, a pani Joanna Tarasiewicz-Kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji będzie jurorem konkursu w kategorii medialnej.

PS. Na stronie PBW im. Komisji Edukacji Narodowej pojawiła się informacja na temat naszego konkursu: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php


Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał VIII edycji wojewódzkiego
 konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019  
"Jedyna taka Książka ..." Honorowy Patronat o czym z dumą i radością informujemy.

Z przyjemnością publikujemy informację o partnerstwie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w VIII edycji konkursu wojewódzkiego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019.


Wyniki konkursu zamieszczone są w aktualnościach bloga: 


Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie ogłasza VII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018
pod hasłem
„Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika.”
                                                                                                J.Korzeniowski
w trzech kategoriach:
konkurs plastyczny na opracowanie i wykonanie gry planszowej opartej na utworze literackim,
konkurs literacki na wypowiedź odwołującą się do przeczytanych książek,
konkurs medialny na film lub cykl fotografii przedstawiających sceny z wybranej książki
dla uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.
Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.
Regulamin konkursu plastycznego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.
2. Prace należy złożyć lub przesłać do 30  marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs plastyczny.
3. Gra planszowa musi być wykonana: w formacie nie mniejszym niż A3, własnoręcznie, wg własnego pomysłu, techniką dowolną, przeznaczona dla 2-4 graczy. Gra powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, tj.: tytuł, instrukcję w formacie A4, planszę, pionki itp. Plansza powinna być zabezpieczona poprzez oklejenie taśmą lub laminowanie.
4. Gra może być wykonana indywidualnie lub grupowo przez max. 3 osoby.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i email kontaktowy do nauczyciela, a także imię i nazwisko autora/autorów oraz tytuł książki, na podstawie której powstała gra.
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania.
Regulamin konkursu literackiego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.                           2. Termin nadsyłania prac literackich upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace w wersji papierowej i elektronicznej prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs literacki i adres email: g3.biblioteka@op.pl.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika”. Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.
4. Prace konkursowe ( forma literacka dowolna np. opowiadanie, esej, wiersz, bajka, itp. - maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy.                                        
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.
Regulamin konkursu medialnego
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjum woj. lubelskiego.
2. Termin nadsyłania prac (film, fotografia) upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) dopiskiem Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs medialny.
3. Prace medialne mogą wykonywać 2 lub 3-osobowe zespoły.
4. Prace konkursowe: cykl zdjęć (min.3) lub film na podstawie wybranej książki oddające atmosferę, wyjątkowość, „ducha” danej książki, mają być próbą przedstawienia własnych wyobrażeń na temat miejsc, bohaterów, sensu książki i powinny być: w przypadku fotografii wywołane w formacie co najmniej A5, a w przypadku filmu zapisane na płycie CD lub DVD. Nagrany materiał powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player, Real Player lub Movie Maker.
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy do nauczyciela.
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania w nagraniu narzędzi medialnych.
Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 30, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30, blogu biblioteki, a także przez sponsorów i firmy, które objęły patronat nad konkursem.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn.zm.).
4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin).                          
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00, a także na stronie internetowej szkoły www.sp30.lublin.pl oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. 81-7490694 w.48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl
Logo tegorocznej edycji konkursu zaprojektowała Magdalena Szubartowska - uczennica klasy IIIB gimnazjum naszej szkoły.

Patronat honorowy Lubelskiego Kuratora Oświaty


VII edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 pod hasłem "Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika" J.Korzeniowski została objęta - po raz pierwszy - patronatem honorowym
 Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk. 
Pani Kurator następująco uzasadniła swoją decyzję:

        "Jestem przekonana, że organizowana inicjatywa rozwija aktywność czytelniczą uczniów, zachęca do posługiwania się piękną polszczyzną, a poprzez inicjowanie zabawy plastycznej i fotograficznej pobudza wyobraźnię i fantazję oraz poczucie estetyki młodych ludzi, co stanowi niewątpliwie ciekawą i cenną  pod względem wychowawczym ofertę edukacyjną dla młodzieży.
          Mam też nadzieję, że przyjęty przez mnie honorowy patronat będzie pomocny w realizacji przedsięwzięcia oraz przysporzy mnóstwo czytelników, wiernych miłośników literatury, którzy potrafią docenić wartościowe dzieła i czerpać zadowolenia z każdej przeczytanej książki."
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin


Z radością i dumą informujemy, że Prezydent Miasta Lublin 
dr Krzysztof Żuk
 objął Patronatem tegoroczną - VII już - edycję konkursu z okazji
 Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 pod hasłem
"Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika", 
będącym myślą J.KorzeniowskiegoJesteśmy zaszczyceni, że patronem medialnym VII edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 jest Polska Sekcja IBBY-Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. IBBY (International Board on Books for Young People) to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją literatury dla dzieci i młodzieży. O jej zadaniach i działalności można przeczytać na oficjalnej stronie Polskiej Sekcji IBBYhttp://www.ibby.pl/PS. Na stronie Polskiej Sekcji IBBY pojawiła się informacja o naszym konkursie: http://www.ibby.pl/?p=4929

Z radością informujemy, że POLSKIE RADIO LUBLIN objęło patronatem medialnym VII edycję konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 pod hasłem "Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika", będącym myślą J. Korzeniowskiego.
POLSKIE RADIO LUBLIN nadaje program ze studia w Lublinie, obejmując swym zasięgiem województwo lubelskie. Informuje i edukuje, podejmując aktualne tematy społeczne, kulturalne, bawi muzyką ...
Organizuje także akcje charytatywne. Najbardziej znaną akcją Radia Lublin i jego dziennikarki, p.Ewy Dados jest największa zbiórka darów w Polsce - akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Więcej na: https://www.radio.lublin.pl/

Z przyjemnością informujemy, że partnerami konkursu w 2018 roku są :

Tegoroczną edycję konkursu 2018 wspierają:


https://www.wyd-literatura.com.pl/


Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP i Filia nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej    im. H. Łopacińskiego w Lublinie zapraszają do udziału w projekcie z okazji ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 2017.

Usłyszeliśmy wiele miłych słów o naszym konkursie- edycji 2017, którymi chcemy się z Wami podzielić.

"Z pewnością ktoś pojawi się z naszą młodą "poetką", by celebrować święto. To pierwszy taki sukces Olgi, tym bardziej jest to dla nas ważna sprawa. ... Muszę przyznać, że Olga Bogusiewicz była totalnie zaskoczona wynikiem konkursu i niezwykle szczęśliwa zarazem :) Ja zresztą też.
Dziękuję Państwu za możliwość przeżywania takich emocji."

Elżbieta Nazaruk
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski

"Dziękujemy bardzo za e-booka z pracami uczniów. Super pomysł!" 

Dorota Anders-Duda, Anna Niewiadomska, Kraśnik

"Dziękujemy za wczoraj;-) Było bardzo miło!" 
Anna Bielak, Biłgoraj


"To jedyny taki konkurs w naszym mieście i regionie o książce."
Anna Tywoniuk, Lublin

"Jak zwykle pomysłowy i ciekawy konkurs"
Ewa Grodecka, Lublin
  
Prezentujemy e-book z pracami literackimi nagrodzonymi w VI edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017.


Przedstawiamy Państwu listę szkół i uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017. W związku z tym zapraszamy uczniów i Państwa nauczycieli na uroczysty finał konkursu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 (s.10, parter). Adres: Gimnazjum nr 3, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin.                                  Wszystkim serdecznie gratulujemy!                            Dodamy, że wszystkie prace wyróżniały się wysokim poziomem (zwłaszcza literackie), ale niektóre były niezgodne z tematem konkursu: czytanie, książka + Lublin. 

Dojazd autobusami od ul.Romera lub ul.Samsonowicza nr: 1,6,21,38,40,37,160,157.         Prosimy o potwierdzenie przybycia.
                                  
Oto lista szkół i uczniów-finalistów :

 1. SP w Jastkowie (K.Drozd, K.Grzelak) 
 2. SP nr 3 w Świdniku - (M. Gremplewska) 
 3. SP nr 4 w Lublinie ( M. Gospodarek; A.Winnicka)
 4. SP nr 30 w Lublinie (A.Kolibska)
 5. SP 52 w Lublinie (J. Stasieczek, M.Kowaleczko)
 6. MSP Paderewski w Lublinie (O. Bogusiewicz)
 7. G nr 1 w Biłgoraju (P. Mazurek)- p. A.Bielak
 8. Gimnazjum nr 1 w Kraśniku (Z.Kalinowska) 
 9. Gimnazjum w Jaskowie (A. Derkacz)
 10. Gimnazjum nr 3 w Lublinie ( A.Zawadzka, J.Sadurska, M.Szubartowska)
 11. Gimnazjum nr 7 w Lublinie (K.Filip) 
 12. Gimnazjum nr 16 w Lublinie (F. Opoka)
 13. Gimnazjum nr 18  w Lublinie (K. Płudowska, K. Gora)
 14. ZS nr 9 (SP nr 47 i G nr 7) w Lublinie (M. Górska; J. Gawron)
 15. Gimnazjum nr 19 w Lublinie(O.Nowak)

Autorką logo VI edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017 "Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w swój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem"J.Iwaszkiewicz. 
jest Julia Pawlak, absolwentka naszego gimnazjum. 

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich to cykliczna impreza kulturalna organizowana od 2011 roku przez Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Wydarzenie miało do tej pory formę konkursu skierowanego do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów miasta Lublin, a tegoroczna edycja swym zasięgiem obejmuje województwo lubelskie. W roku 2017 konkurs będzie podsumowaniem szeregu działań kulturalnych skupionych wokół książki i czytania. W nadchodzącym roku Lublin świętować będzie rocznicę 700-lecia nadania praw miejskich, dlatego też wydarzenia kształtujące kompetencje czytelnicze młodzieży chcemy połączyć z bogatą historią i kulturą, głównie literacką, naszego miasta. Hasłem VI edycji konkursu będzie: „Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.”                                                                                                         Jarosław Iwaszkiewicz.

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 2017

https://drive.google.com/open?id=0B8encbd5OrTuc0J2U1o2cDNVRGc


Proponujemy już czwarty warsztat przygotowujący do konkursu:
Warsztat artystyczny „Gadżetomania dla bibliofila” – podczas twórczych warsztatów dla uczniów wykorzystamy techniki plastyczne i rękodzielnicze dla młodych artystów i designerów. W czasie zajęć uczestnicy stworzą model bibliofila, zapoznają się z przykładami przedmiotów bibliofilskich oraz zaprojektują i wykonają metodą szablonu torbę dla miłośnika książek, czytania i Lublina. Wykonana praca będzie promować wartość słowa i miasta Lublin.

Warunki uczestnictwa w warsztacie:
1. Warsztaty są bezpłatne i skierowane do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa lubelskiego.
2. Warsztaty odbędą się w Filii nr 31 MBP im.H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 104  23 marca 2017 roku od godziny 10.00 do 15.00.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie plastycznym na gadżet dla bibliofila z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017 w ramach projektu „Zaczytaj się w Lublinie”.
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: g3.biblioteka@op.pl do 18. 03. 2017 r. 

5. Każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów, ale o zakwalifikowaniu się decyduje liczba zgłoszeń. Liczba uczestników w warsztacie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy poprzez email do 19.03.2017 r.Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniem fotografii kreacyjnej (inscenizowanej) - połączenia fotografii portretowej z elementami fotografii przedmiotu i reportażu. Poznają wskazówki jak budować obraz fotograficzny i opowiadać obrazem historie. Kolejne zagadnienie to wybór miejsca do sesji i praca z modelem. Pomoże nam w tym kostiumolog, który zaprezentuje i opowie o inspiracjach tworzenia kostiumów do zdjęć. Pokażemy też ciekawe fotografie inspirowane literaturą. Uczestnicy przeprowadzą sesję zdjęciową, której głównym tematem będzie książka, czytelnik,czytanie w plenerze Lublina. Powstałe zdjęcia wyeksponowane zostaną w Filii nr 31 MBP  im. H. Łopacińskiego w Lublinie         i wezmą udział w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w  ramach projektu „Zaczytaj się w Lublinie”. Warsztat poprowadzi pani Ewelina Podsiadła – lubelski fotograf, ilustrator i grafik.
Warunki uczestnictwa w warsztacie:
1. Warsztaty skierowane są do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa lubelskiego.
2. Warsztaty odbędą się w Filii nr 31 MBP im.H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 104.  16 marca 2017 roku od godziny 10.00 do 15.00.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie medialnym (fotograficznym) z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017 w ramach projektu „Zaczytaj się w Lublinie”.
3. Warsztaty dla uczestników projektu są bezpłatne.
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: g3.biblioteka@op.pl do 10. 03. 2017 r. 
5. Każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów, ale o zakwalifikowaniu się decyduje liczba zgłoszeń. Liczba uczestników w warsztacie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy poprzez email do 14.03.2017 r.                                 
6. Zakwalifikowani do warsztatu uczniowie zobowiązani będą do przyniesienia na warsztat aparatu fotograficznego, dwóch zdjęć swojego autorstwa (temat : człowiek w scenerii Lublina) oraz ulubionej książki młodzieżowej. 
Uczestnikom projektu proponujemy cykl warsztatów poprzedzających konkurs:   
II. 16 lutego 2017 roku - warsztat regionalny o Lublinie „Podróże w czasie: w  szesnastowiecznych butach. O życiu mieszczan w renesansowym Lublinie. – prowadzonym przez pracowników Piwnicy pod Fortuną. Spotkanie dotyczyć będzie obyczajów i życia ówczesnych Lublinian i jest rodzajem przygotowania uczniów do udziału w konkursie.
Warunki uczestnictwa w warsztacie:
1.     Warsztaty odbędą się 16 lutego 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w „Piwnicy pod Fortuną” – ul. Rynek 8, Lublin.
2.   Warsztaty dla uczestników projektu są bezpłatne.
3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017 w wybranej przez uczestnika kategorii. Regulamin konkursu: https://drive.google.com/drive/folders/0B8encbd5OrTuUWR6ZzVFT1duTlU
4.    Zgłoszenia należy przesyłać na adres: g3.biblioteka@op.pl do 6 lutego 2017r.
5.  Liczba uczestników w warsztacie jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność i liczba zgłoszeń.  Każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów.
6.    O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy drogą email do 10 lutego 2017 roku.I. 9 stycznia 2017r. godz. 10.00 - Warsztat kreatywnego pisania „Stworzeni z atramentu”. Podczas spotkania młodzież pozna tajniki warsztatu pisarskiego i wskazówki do stworzenia twórczej pracy utrzymanej w wybranej konwencji literackiej. Warsztat poprowadzi pani Ewa Nowak, autorka książek dla dzieci i młodzieży.
Warunki uczestnictwa w warsztacie:
1.      Warsztaty odbędą się w Filii nr 31 MBP im.H.Łopacińskiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 104.
2.    Uczestnictwo w warsztatach jest jednocześnie deklaracją udziału w konkursie literackim z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2017.
3.      Warsztaty dla uczestników projektu są bezpłatne.
4.      Zgłoszenia należy przesyłać na adres: g3.biblioteka@op.pl do 4 stycznia 2017r.
5.    Liczba uczestników w warsztacie jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.  Każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia.
6.      O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy poprzez email do 5 stycznia 2017 roku.
II. Luty 2017 – Warsztat o Lublinie „Podróże w czasie”
III. Marzec 2017 - Warsztat fotograficzny „Książki zapisane obrazem”
IV. Kwiecień 2017 - Warsztat artystyczny „Gadżetomania dla bibliofila”

UWAGA!

O naborze na kolejne warsztaty będziemy informować co najmniej dwa tygodnie przed każdym z warsztatów.

PARTNERZY:

PATRONATY:SPONSORZY:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz